Historie

Dobrovolný svazek měst a obcí Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO vznikl dne 27.7.1993 v rámci privatizace Jihomoravských vodovodů a kanalizací s.p. Brno.
V průběhu existence svazku vstoupily do svazku další obce, některé zase využily daného práva a  ze svazku vystoupily. K 1.1.2023 svazek sdružuje 25 měst, městysů a obcí.
Důvodem založení svazku a hlavním předmětem jeho činnosti bylo a je zabezpečení zásobování pitnou vodou, odvádění a čistění odpadních vod měst, městysů a obcí sdružených ve svazku. Svazek zastupuje zájmy svých členských obcí při provozu a rozvoji vodohospodářských činností, při kalkulaci nákladů postupuje v rámci solidarity k přijímání jedné ceny pro vodné a stočné v určených obdobích.
 
Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO vlastní objekty úpraven vod, vodovodní a kanalizační sítě, čerpací stanice, čistírny odpadních vod, tj. veškerý infrastrukturní vodohospodářský majetek potřebný k výrobě a distribuci pitné vody a k odvádění  a čištění vod odpadních. V roce 2022 hodnota majetku sdruženého  ve svazku, vč. majetku obcemi vloženého do práva hospodaření, činila 1,817 mld. Kč.
K zabezpečení realizace odborných vodohospodářských činností  svazek uzavřel dne 11.7.1994 smlouvu o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací s  VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ,a.s., která  prostřednictvím divize Jihlava vykonává všechny dohodnuté potřebné činnosti. Po učiněné aktualizaci tato provozní smlouva odpovídá podmínkám přijatelnosti v rámci pravidel EU a splňuje požadavky na uplatnění nejlepších mezinárodních zkušeností, její platnost trvá do konce roku 2025.
 
Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO je jedním ze společníků Svazu vodovodů a kanalizací měst a obcí s.r.o., který je jediným akcionářem tj. vlastníkem této provozní společnosti. Podíl jihlavského svazku v této společnosti činí  přes 17%.
 
Veškeré finanční prostředky, které svazek získává zejména z pronájmu svého sdruženého  majetku, jsou důsledně používány pro plán financování obnovy  a rozvoj vodohospodářské infrastruktury svých členských obcí. V maximální možné míře jsou využívány veškeré dotační tituly poskytované Krajem Vysočina, Českou republikou i Evropskou unií.
 
Mezi největší investiční akce realizované svazkem v posledních letech patří:
  • ÚV Nová Říše – doplnění technologického zařízení
  • ÚV Hosov – rekonstrukce a doplnění technologického zařízení
  • Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec
  • Intenzifikace ČOV Dušejov
  • Rekonstrukce zásobovacího řadu Polná - Dobronín

NOVINKY / AKTUÁLNĚ

KONTAKTNÍ SPOJENÍ

SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ JIHLAVSKO
Žižkova 93, 586 01 Jihlava

Telefon: 603 959 300, 603 958 501
E-mail: svakji@ji.cz