O svazu

 • Jako dobrovolné sdružení měst a obcí byl Svaz zaregistrován 27.7.1993
 • V současné době sdružuje celkem 25 měst a obcí z jihlavského regionu
 • Dlouhodobá provozní smlouva s provozovatelem vodovodů a kanalizací
 • Je jedním ze společníků Svazu VKMO s.r.o., který je jediným akcionářem  VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI a.s.
 • Zastupuje zájmy členů při provozu a výstavbě vodovodů a kanalizace
 • Celkové investice do rozvoje nebo obnovy vodohospodářského infrastrukturního majetku za rok 2022 činily 29,44 mil. Kč
Provozovaný majetek k 31.12.2021
 • 318 km vodovodních sítí  
 • 6 698 vodovodních přípojek
 • 4 535 629 m3 vyrobené pitné vody
 • 118 km kanalizačních sítí
 • 4 361 kanalizačních přípojek
 • 1 635 242 m3 vypouštěné odpadní vody (vč.vod srážkových)
 • 8 čistíren odpadních vod
 • 4 úpravny pitných vod 
 • 24 čerpacích stanic a přečerpacích stanic 
 • 39 vodojemů

KONTAKTNÍ SPOJENÍ

SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ JIHLAVSKO
Žižkova 93, 586 01 Jihlava

Telefon: 603 959 300, 603 958 501
E-mail: svakji@ji.cz